Warszawa
796-915-628
kontakt@animaliaszkolenia.pl

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Szkoleń Animalia

 1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem wydarzeń jest BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5213360222, REGON: 141359542 oraz MODEN Monika Dobkowska z siedzibą w Warszawie 03-562, Ul. Janinówka 14/35, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5242612117, REGON: 388121993  (dalej: „Organizator”).

1.2. Wydarzeniami są szkolenia, prelekcje, wykłady, spotkania i inne formy spotkań. W przypadku szkoleń on-line jest to szkolenie odbywające się za pośrednictwem platformy szkoleniowej Clickmeeting w określonym terminie i czasie trwania, na żywo. (dalej: „Wydarzenia”). 

1.3. W Wydarzeniach może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoby niepełnoletnie, po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnik”).

1.4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniach

2.1. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywa się po spełnieniu przez Uczestników poniższych warunków:

 • dokonania rejestracji przez Uczestników na dane Wydarzenie poprzez dedykowaną do tego celu stronę internetową: https://animaliaszkolenia.pl/sklep/,
 • uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniu, w przypadku Wydarzeń płatnych,
 • zaakceptowanie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych szczegółowych warunków doprecyzowanych przez Organizatora dla konkretnego Wydarzenia (dalej: „Warunki szczegółowe Wydarzenia”).

2.2. Warunki szczegółowe Wydarzenia, określające dodatkowe warunki uczestnictwa wynikające ze specyficznego charakteru danego Wydarzenia, mogą być doprecyzowane przez Organizatora indywidualnie dla każdego Wydarzenia i udostępnione Uczestnikom do zapoznania się z nimi w trakcie procesu rejestracji na dane Wydarzenie.

2.3. Jeżeli Organizator określi Warunki szczegółowe wydarzenia dla konkretnego Wydarzenia, to należy traktować je jako uzupełnienie niniejszego Regulaminu, którego stają się nieodłączną częścią.

 1. Organizacja Wydarzeń

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku:

 • zbyt niskiej liczby Uczestników,
 • wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia (przykładowo: choroba prowadzącego, niesprzyjające warunki pogodowe, odwołanie udziału przez podmioty współpracujące z Organizatorem itp.),
 • wystąpienia siły wyższej.

3.2. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do powiadomienia zarejestrowanych na Wydarzenie Uczestników z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez nich w procesie rejestracji na Wydarzenie.

3.3. Liczba dostępnych miejsc w ramach danego Wydarzenia może być ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji na Wydarzenie, jeżeli ilość zarejestrowanych Uczestników osiągnie maksymalną liczbę dla danego Wydarzenia.

3.4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w szczegółowym grafiku Wydarzeń.

3.5. Organizator ma prawo odmówić udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy nie wypełnili warunków uczestnictwa opisanych w punkcie 2.1., osobom niepełnoletnim (w przypadku szkoleń przeznaczonych dla osób pełnoletnich), a także Uczestnikom, których:

 • zły stan zdrowia lub agresywne zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników,
 • zachowanie może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
 1. Organizacja Wydarzeń płatnych

4.1. Uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniach płatnych o limitowanej ilości Uczestników jest realizowane przez Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od dokonania rejestracji, w formie przelewu na konto Organizatora podane na stronie https://animaliaszkolenia.pl/zamowienie/ wraz ze wskazaniem w tytule danych Uczestnika i jednoznacznym wskazaniu Wydarzenia, którego dotyczy opłata.

4.2. Uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniach płatnych o nielimitowanej ilości Uczestników może być zrealizowane również w formie gotówkowej przed Wydarzeniem.

4.3. W ramach Warunków szczegółowych Wydarzenia mogą zostać określone w szczególności:

 • określona forma płatności dla danego Wydarzenia,
 • warunki ofert specjalnych i cen promocyjnych.

4.4. W przypadku braku zrealizowania przez Uczestnika terminowej wpłaty opisanej w punkcie 4.1, Uczestnik traci prawo do Uczestnictwa w Wydarzeniu, a Organizator ma prawo skreślić Uczestnika z listy Uczestników Wydarzenia na rzecz kolejnych chętnych.

4.5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu po dokonaniu przez niego wpłaty, przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty na następujących zasadach:

 • rezygnacja do 15 dni przed terminem Wydarzenia: zwrot 100% wpłaconej kwoty realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji,
 • rezygnacja między 5 a 14 dniem przed terminem Wydarzenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty realizowany przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji,
 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed terminem Wydarzenia, Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty, która przepada na rzecz Organizatora.

4.6. W przypadku odwołania Wydarzenia płatnego z winy Organizatora, Organizator jest zobowiązany do dokonania pełnego zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odwołania Wydarzenia.

4.7. Każdy Uczestnik, który opłacił szkolenie otrzymuje imienną fakturę VAT automatycznie na adres podany w procesie rejestracji na Wydarzenie. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę VAT na dane firmy zobowiązany jest do podania poprawnych danych w procesie rejestracji na wydarzenie na stronie https://animaliaszkolenia.pl/zamowienie/

4.8. Zakup jednego dostępu/miejsca na wydarzeniu oznacza uczestnictwo oraz dyplom dla jednej osoby. Dyplomy wysyłane są w formacie pdf na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji na Wydarzenie w terminie 7 dni roboczych od daty Wydarzenia. 

4.9. Wydarzenia w formie on-line są nagrywane przez Organizatora, a nagranie szkolenia jest dostępne do oglądania dla Uczestników przez 14 dni, chyba że Warunki szczegółowe Wydarzenia wskazują inaczej. Nagranie przesyłane jest na adres e-mailowy Uczestnika w ciągu 24h od zakończenia Wydarzenia. W przypadku problemów z odnalezieniem e-maila należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem jednej z form kontaktu https://animaliaszkolenia.pl/#kontakt
Po upływie terminu 14 dni nagranie jest usuwane i nie ma możliwości, aby je obejrzeć. 

5.0. Niedozwolone jest pobieranie, rejestrowanie, rozpowszechnianie nagrania Wydarzenia w jakiejkolwiek formie. 

 1. Zobowiązania Uczestników

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się Wydarzenia, zaleceń kierownictwa tych obiektów, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, a także zaleceń osób prowadzących dane Wydarzenie.

5.2. W trakcie trwania Wydarzenia niedozwolone jest, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Organizatora, rejestrowanie przebiegu Wydarzenia w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez rejestrację audiowizualną i wykonywanie zdjęć.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

6.1. Udział w Wydarzeniu jest podejmowany przez Uczestnika na jego wyłączną odpowiedzialność.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, w szczególności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki jakim mogliby ulec Uczestnicy w trakcie trwania Wydarzenia.

6.3. Przystępując do udziału w Wydarzeniach, szczególnie w przypadku Wydarzeń prowadzonych w terenie otwartym i o charakterze ruchowym, Uczestnik oświadcza, że nie są mu znane żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Wydarzeniu, oraz że do udziału w Wydarzeniu przystępuje dobrowolnie, samemu określając poziom swoich możliwości psychofizycznych i dostosowując intensywność swojego zaangażowania na poziomie nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia.

6.4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach udziału w Wydarzeniu.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników w trakcie Wydarzenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestnika wobec osób trzecich lub innych Uczestników.

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oraz zwierzęta biorące wraz z nimi udział w Wydarzeniach.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione przez nich w miejscu odbywania się Wydarzenia.

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawione na szkoleniach. 

6.9. W przypadku Wydarzeń on-line Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, w szczególności niewystarczającą przepustowość połączenia z Internetem, niesprawny sprzęt np. komputer, telefon. 

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i opublikowanie jego aktualizacji na stronie internetowej https://animaliaszkolenia.pl/

REGULAMIN PROMOCJI NEWSLETTER
zwanej dalej „Promocją”

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 1. Organizatorami promocji są: BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5213360222, REGON: 141359542 oraz MODEN Monika Dobkowska z siedzibą w Warszawie 03-562, Ul. Janinówka 14/35, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5242612117, REGON: 388121993 
 2. Czas trwania: bezterminowo
 3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.animaliaszkolenia.pl (zwanym dalej Sklepem Internetowym).
 4. Promocja polega na udzieleniu 10% rabatu przy zakupie dowolnych szkoleń on-line, dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego (zwane dalej Produktami Promocyjnymi).
 5. Produkty inne, niż wymienione w punkcie 4 Regulaminu, nie podlegają rabatowi.
 6. Rabat 10% naliczany jest od obowiązującej ceny produktu promocyjnego. 
 7. Kod rabatowy można wykorzystać raz – na jedno zamówienie. Obejmuje wszystkie produkty promocyjne znajdujące się w koszyku.
 8. Warunkiem skorzystania z rabatu w Sklepie Internetowym jest zapisanie się do newslettera Centrum Szkoleń Animalia, a następnie prawidłowe wpisanie kodu rabatowego otrzymanego e-mailem w koszyku, podczas finalizacji transakcji w Sklepie Internetowym.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, kuponami, itp.
 10. Produkty zakupione w Promocji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie, dostępnym na www.animaliaszkolenia.pl
 11. W przypadku zwrotu produktów po zakończeniu Promocji, z rabatu nie można skorzystać ponownie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANIMALIASZKOLENIA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. RĘKOJMIA
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.animaliaszkolenia.pl prowadzony jest przez firmę BHP KOMPLEKSOWO Patrycja Jolanta Wrońska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 521-33-60-22, REGON 1411359542 oraz MODEN Monika Dobkowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Janinówka 14/35, 03-562 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242612117, REGON 388121993, adres poczty elektronicznej: kontakt@animaliaszkolenia.pl, tel. 796-915-628
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest BHP KOMPLEKSOWO Patrycja Jolanta Wrońska oraz MODEN Monika Dobkowska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.7. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://animaliaszkolenia.pl/kategoria-produktu/webinary/
1.4.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  BHP KOMPLEKSOWO Patrycja Jolanta Wrońska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 521-33-60-22, REGON 1411359542, oraz MODEN Monika Dobkowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Janinówka 14/35, 03-562 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5242612117, REGON 388121993, adres poczty elektronicznej: kontakt@animaliaszkolenia.pl, tel. 796-915-628
1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.4.13. ADRES REKLAMACYJNY–  BHP KOMPLEKSOWO Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
1.4.14. CENNIK DOSTAW – Wysyłka za pośrednictwem kuriera DHL. Koszt wysyłki 12.00 zł.

1.4.15. DOWÓD ZAKUPU – faktura, wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.
2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Przejdź do kasy” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.3.1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub większa.
2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień
3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, informację o możliwości odstąpienia od umowy, oraz niniejszy regulamin. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.6. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3.7. Sprzedający nie udziela kupującemu gwarancji w rozumieniu art, 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1. Bank: BNP PARIBAS
4.1.3.2. Numer rachunku: 26 1750 0012 0000 0000 3588 4688 
4.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.
4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.
4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU prowadzi:
4.3.1. PayU S.A. ul.Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: PL7792308495

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.1.2. Przesyłka kurierska.
5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni kalendarzowych.
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym.
6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@animaliaszkolenia.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@animaliaszkolenia.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na adres BHP KOMPLEKSOWO Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Klient dostarcza Produkt będący przedmiotem reklamacji na swój koszt.
7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@animaliaszkolenia.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@animaliaszkolenia.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko.
8.4. Usługodawca/Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8.5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
8.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie (3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (4) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (5) dostarczania prasy; (6) świadczeń w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. RĘKOJMIA

9.1 Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
9.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
9.3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
9.4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
9.4.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
9.4.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
9.5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
9.6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9.8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9.9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
9.10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
9.10.1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
9.10.2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
9.10.3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
9.10.4. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
9.11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
9.12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
10.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
10.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień  przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://animaliaszkolenia.pl/polityka-prywatnosci/

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!
zgarnij 10% rabatu!
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
zgarnij 10% rabatu!
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!