Warszawa
796-915-628
kontakt@animaliaszkolenia.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska oraz MODEN Monika Dobkowska
Centrum Szkoleń Animalia

 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej: „Polityka”) BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska z siedzibą w Warszawie 00-844 przy ul. Grzybowska 87, REGON: 141359542, NIP: 5213360222, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz MODEN Monika Dobkowska z siedzibą w Warszawie 03-562, przy ul. Janinówka 14/35, NIP: 5242612117, REGON: 388121993, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (dalej: „Administrator”). 

Z Administratorem można skontaktować się kierując korespondencję na:

 • adres poczty elektronicznej: kontakt@animaliaszkolenia.pl
 • adres siedziby: BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska ul. Grzybowska 87, 00-884 Warszawa
  MODEN Monika Dobkowska ul. Janinówka 14/35, 03-562 Warszawa

1.2. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Administratora (dalej: „Użytkownik”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowią:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO. 

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na strony serwisów internetowych należących do Administratora lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, Użytkownik akceptuje warunki Polityki.

1.4. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Administrator danych osobowych

2.1. Polityka ma zastosowanie do serwisu internetowego pod adresem: www.animaliaszkolenia.pl (dalej „Serwis internetowy”).

2.2. Administrator może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników poprzez:

 • przesyłanie wiadomości przez Użytkowników pocztą elektroniczną na adresy udostępnione przez Administratora i przekazanie danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości,
 • dokonywanie przez Użytkowników zgłoszeń do udziału w organizowanych szkoleniach, za pomocą udostępnionych w Serwisie internetowym formularzy kontaktowych,
 • zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy lub opinii w Serwisach internetowych.

2.3. Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą lub od osób trzecich.

2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w  art. 5 RODO.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych Użytkowników, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

3.1. W celu przesyłania wiadomości przez Użytkowników pocztą elektroniczną na adresy udostępnione przez Administratora i przekazanie danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane podane przez Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by Administrator mógł udzielić odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej wiadomości i tym samym jej usunięciem.

3.2. W celu dokonywania przez Użytkowników zgłoszeń do udziału w organizowanych przez Administratora szkoleniach, za pomocą udostępnionych w Serwisie internetowym formularzy kontaktowych przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane podane przez Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.3. W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 1. Odbiorcy danych osobowych

4.1. Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi przez Użytkowników Serwisu internetowego są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych);
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z aplikacji, których serwery zlokalizowane są poza EOG (Google Analytics), dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 Polityki. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez Użytkownika;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu.
 1. Prawa przysługujące podmiotom danych

7.1. Administrator realizuje przysługujące Użytkownikom uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

7.3. Zgoda wyrażona przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu internetowego może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7.4. Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty: kontakt@animaliaszkolenia.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1.1 Polityki.

7.5. Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Administrator stosuje „sesyjne” i „stałe” pliki cookies. Po zakończeniu sesji na stronie internetowej pliki sesyjne są automatycznie usuwane. Inne pliki cookies, w tym również „stałe” pozostają w pamięci urządzenia peryferyjnego Użytkowników do momentu ich usunięcia. Pliki „stałe” umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Użytkowników podczas następnej wizyty w Serwisie internetowym i dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z Serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu internetowego.

 1. Wtyczki społecznościowe

W Serwisie internetowym Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych: Facebook i Instagram. Za pomocą funkcjonalności jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępniać poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 14 lutego 2020 r.

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!
zgarnij 10% rabatu!
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
zgarnij 10% rabatu!
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!