Warszawa
796-915-628
kontakt@animaliaszkolenia.pl

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Nadaj imię bokserowi”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie („Regulamin”), nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach wzajemnych hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201,poz 1540) z późniejszymi zmianami.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Nadaj imię bokserowi”, zwany dalej „Konkursem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizatorem Konkursu jest

  BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, NIP 521336022, Regon 141359542 zwany dalej „Organizatorem”.

  5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”), którzy w terminie obowiązywania Konkursu spełnili wszystkie poniższe warunki:

 • W komentarzu na portalu Facebook pod postem konkursowym zamieścili komentarz z propozycją imienia dla pluszowej maskotki w dn. 25-30.08.2020 r.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) Zamieszczenie pod oznaczonym postem konkursowym na portalu Facebook komentarza z propozycją imienia dla wskazanej przez Organizatora pluszowej maskotki.
  b) Zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Zwycięzcami Konkursu zostanie Uczestnik, który uzyska największą ilość polubieni pod swoim komentarzem.
 5. Zwycięzcę ogłosi Organizator. Zwycięzcy zostaną poprzez wiadomość prywatną, poinformowani o przyznaniu nagrody, w ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu.

III. Nagrody 

 1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatne miejsce w wybranym przez Zwycięzcę webinarze.
 2. Wartość nagrody wynosi między 89, a 250 zł w zależności od wyboru Zwycięzcy.

IV. Rozliczenie nagród 

 1. Organizator wskaże zwycięzcę Konkursu, który uzyskał najwięcej polubieni pod swoją odpowiedzią w wyznaczonym terminie. 
 2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w momencie zakończenia konkursu.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną lub e-maila wysłanego przez organizatora.
 4. W celu przekazania nagrody oraz jej rozliczenia Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do przesłania w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o wygranej informacji który webinar wybiera.
 5. W celu przekazania nagrody oraz jej rozliczenia Uczestnik Konkursu, zobowiązany będzie do przekazania w ciągu 5 dni od zawiadomienia, w formie elektronicznej informacji obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) umożliwiających odbiór nagrody. O szczegółowym zakresie i sposobie przekazania wymaganych danych zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą mailową przez Organizatora (wraz z informacją o przyznaniu nagrody bądź w osobnej wiadomości.).
 6. Wysyłając jedno zgłoszenie Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 nagrodę.
 7. Uczestnikowi uprawnionemu do otrzymania nagrody przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby za uprzednią zgodą Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
 8. Utrata prawa do nagrody ma miejsce w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika.
 9. Uczestnik, który nie poda wymaganych danych w terminie 5 dni traci prawo do nagrody. Prawo do nagrody przechodzi wówczas na innych, wybranych przez komisję, Uczestników promocji.

V. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „KONKURS REKLAMACJA” na adres BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa albo drogą poczty elektronicznej na adres kontakt@animaliaszkolenia.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub daty otrzymania nagrody.
 2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email) oraz dokładny opis reklamacji.
 5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Składający reklamację Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji emailem lub pismem wysłanym na adres korespondencyjny lub na adres wskazany w reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: www.animaliaszkolenia.pl/konkurs
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, niedoręczenie nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody lub spowodowane działaniem operatora pocztowego, za pośrednictwem którego będą doręczane przesyłki.
 10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje postanowienia Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!
zgarnij 10% rabatu!
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
zgarnij 10% rabatu!
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!