Warszawa
796-915-628
kontakt@animaliaszkolenia.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (dalej „Administrator”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@animaliaszkolenia.pl lub listownie na ww. adres siedziby.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Państwa komentarzy,
 • dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
 • prowadzeniu fanpage’a pod nazwą „Centrum Szkoleń Animalia” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu relacji społecznych oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości),
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 2. Na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

 • upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo, BHP Kompleksowo Patrycja Jolanta Wrońska, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!
zgarnij 10% rabatu!
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i...
zgarnij 10% rabatu!
Zapisując się do newslettera otrzymasz jednorazowy kod rabatowy na jedno zamówienie oraz dostęp do ekskluzywnych promocji tylko dla subskrybentów!